En efterlängtad resurs vid behandling av patienter med långvarig smärta (långvarig smärta sedan minst tre månader från nacke, skuldror och/eller ländrygg samt generaliserad smärta, till exempel fibromyalgi.)

En kort beskrivning av Smärtteamet i Malmös verksamhet inom multimodal smärtbehandling:

Vi är ett unikt Smärtteam bestående av läkare, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog och kurator. Vi har arbetat sedan starten 2009 som Smärtteamet vid ABC Rehab och fått goda resultat.

Vår grundfilosofi är att varje patient ska bemötas individuellt. Under den tiden som behandlingen pågår kommer patienten att ha individuella besök hos de behandlare som är knutna till smärtteamet, kopplat med föreläsningar i ämnen som smärta, stress, rörelse och kiropraktik.

Vi ser det som mycket viktigt att teamets medlemmar har ett likvärdigt synsätt när det gäller bemötande och behandling. Patienterna behandlas utifrån ett helhetsperspektiv och behandlingen är inriktad på både fysisk och psykisk rehabilitering. Målsättningen är att patienten vid behandlingstidens slut ska ha kunskaper och verktyg som kan förbättra hans/hennes förmågan att hantera smärta, stress och andra upplevda påfrestningar i vardagen. Målet är också att öka arbetsförmågan om den är nedsatt.

Smärtteamets medlemmar träffas regelbundet för att följa upp och stämma av patienternas olika behandlingsplaner och vid behov justera dessa. Antalet besök hos respektive behandlare anpassas efter patientens behov.

Program

Grundprogrammet ser ut som följer:

  • Läkarbesök för inskrivning. En preliminär behandlingsplan görs upp.
  • Undersökning av kiropraktor
  • Undersökning av fysioterapeut
  • Bedömning av kurator eller psykolog
  • Behandlingsperiod med besök hos fysioterapeut, kiropraktor, kurator alt psykolog enligt plan.
  • Läkarbesök för utskrivning. Uppföljning av behandlingsplan. Ny rehabiliteringsplan med målsättning och åtgärder för de närmaste 3 månaderna görs upp.

Efter 3 månader följer uppföljning hos någon av teamets medlemmar.

Smärtteamet:

(Från vänster till höger)

Eva Jacobsson,  Leg. Fysioterapeut i  smärtteamet

Som fysioterapeut eller som det tidigare hette sjukgymnast fokuserar jag på kroppen, i relation till rörelse.
Jag arbetar helt individuellt utifrån patientens diagnos, behov och vardag.
Ibland sätter vi, i början av behandlingsperioden, upp individuella mål för behandlingen. Hos mig arbetar vi ofta med att förstå sambanden mellan smärta, oro och stress. En teoretisk genomgång av smärtfysiologi kan förekomma. För att öka förståelsen för sin smärta. Och utifrån det bygga vidare på eventuella förändringar i vardagen och i förhållningssättet till sin smärta.

Lisbeth Lindskog, Administratör i smärtteamet

När Din remiss kommit in till oss och teamet läst igenom den så är det jag som ringer upp Dig för att boka in ett första besök hos vår läkare Gun-Britt. Jag bokar även in Dig på utskrivningsbesöket när det blir dags!

Charlotte Dahlström, Kurator i smärtteamet

Kuratorn är den psykosociala experten i Smärtteamet och arbetar med socialt och psykosocialt behandlingsarbete med patienten.

Kroppsliga och psykiska sjukdomar får ibland vidare konsekvenser i patientens livssituation. Det han handla om praktiska och ekonomiska problem, men inte sällan handlar det om att sjukdom och behandling kan medföra stor känslomässig påfrestning och ibland kräva en omvälvande omorientering i livet. Det är kuratorns uppgift att kartlägga behov och resurser, samordna insatser till patienten och ge patienten råd och information, men också att hjälpa dem att hantera svåra omställningsprocesser.

Kuratorn är ett samtalsstöd för att hitta lösningar på problem och att hjälpa människor att skapa en förändring. Det är också viktigt att hjälpa patienten vidare till sådan behandling och vård Smärtteamet inte kan erbjuda.

Elisabeth Ribnell, Leg. Kiropraktor i smärtteamet

Som kiropraktor gör jag en noggrann undersökning av framför allt din rygg och nacke för att se om den fungerar optimalt. Där ingår en ortopedisk och neurologisk undersökning, hållnings- och andningsanalys. Vi resonerar om ergonomi, din vardagsmotion, träning och avspänning.

Gun-Britt Lööf, Specialistläkare i allmänmedicin, företagshälsovård och smärtlindring.

Som läkare är det Gun-Britt som tar det fulla medicinska ansvaret när deltagaren är hos oss. I övrigt fortsätter remitterande läkarens ansvar för patienten.

Teresa Tönisberg, Leg. Psykolog i smärtteamet

Som psykolog fokuserar jag på hur vi människor upplever och tolkar vår verklighet.
Psykologen klargör hur olika personlighetsfaktorer och känslomässiga tillstånd påverkar upplevelsen av smärta.

Alla människor reagerar olika på kriser och smärttillstånd. Vissa behöver handfasta råd och redskap för att handskas med sin akuta situation, andra behöver prata om existens- och livsfrågor i ett vidare perspektiv. Jag tror inte det finns en psykologisk metod som passar alla. Vid ett första, kartläggande samtal, bestämmer jag tillsammans med patienten, hur vi ska lägga upp behandlingen.

Har du/ni någon patient som passar in på beskrivningen?

Då är du som remittent välkommen att ta kontakt med oss för att få veta mer om vårt behandlingsprogram för Multimodal Smärtbehandling, en behandling som ingår i Rehabiliteringsgarantin och därför inte belastar din övriga budget.

Rehabiliteringsgarantin är initierad av regeringen och är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen som Region Skåne anslutit sig till.

Smärtteamet i Malmö, Sallerupsvägen 5, 212 18 Malmö.
Tel: 0768-83 08 76 / mail: info@smartteamet.se / www.smartteamet.se