Lösningsfokuserad korttidsbehandling är en metod som utvecklats av Insoo Kim Berg och Steve de Shazer från Milwaukee i USA. De har skrivit ett flertal böcker i ämnet och arbetat kliniskt under 30 års tid.
Metoden grundar sig på ett förhållningssätt till människor som innebär en tro på människans egen drivkraft till förändring. Metoden koncentrerar sig på styrkor och kompetensen och att klienten är expert på sig själv, sina problem och lösningar.
Metoden utvecklas hela tiden och används inom många varierade områden, såsom organisationsutveckling, rehabilitering, socialt arbete, samtalsterapi etc.
Lösningsfokuserad korttidsbehandling är en strukturerad samtalsmetodik. Klienten och behandlaren skapar tillsammans en gemensam plattform som avgränsar vad samtalen ska handla om.
Tillsammans konkretiserar vi en lösning och arbetar strukturerat mot målet. Lösningsfokuserat behandlingsarbete är ett synsätt, ett förhållningssätt som utgår från att människan är kraftfull, kapabel och expert på sig själv.
Metoden innebär att vi träffas mellan två och tio gånger beroende på hur nära lösningen finns.
Metoden lägger fokus på det som fungerar.

•  Klienten är expert på sitt eget liv.
•  Språket är viktigt, genom öppna frågor kan klienten finna egna lösningar.
•  Vi gör mer av det som fungerar, förstärker styrkor och förmågor.