Charlotte Dahlström är management- och HR-konsult och arbetar med allt från teamutveckling, förändringsarbete och karriärplanering till outplacement och handledning.
Målet är att anpassa insatsen efter behovet, som företag, individ och kund.

Läs Charlottes CV här >>

Tjänster jag erbjuder:

>> Omställning

Jag ger stöd till företag i omställning. Uppsagd personal får ett program att gå in i, med individuellt stöd till medarbetarna för att hitta ett nytt arbete, studera eller starta eget.
 Stödet kan ges under en längre period. Även chef- och ledningsstöd kan erbjudas under processen.

>> Organisationsutveckling

Ett sätt att utveckla medarbetare och chefer i organisationen som ger ökad lönsamhet och en effektiv organisation. På en bra fungerande arbetsplats mår medarbetarna bra och strävar mot ett gemensamt uttalat mål. Man har effektivitet och glädje i arbetet och det är målet med organisationsutvecklingsarbetet.

>> Outplacement

Outplacement är ett klokt sätt för arbetsgivare och medarbetare att skiljas på ett positivt sätt.
 När ett företag tvingas att säga upp personal är det viktigt för både företag och medarbetare att kunna gå vidare och lägga kraft på det viktigaste. För företaget är det en avlastning att anlita en utomstående erfaren aktör som har den kunskap och professionalitet som behövs. Det ger också medarbetaren möjlighet och hjälp att på bästa sätt gå vidare med en ny planering för sitt fortsatta arbetsliv. Det är också ett sätt att skapa ett, för företaget, positivt värde och ett gott anseende för framtiden. Oron hos kvarvarande anställda minskar när arbetsgivaren tar ett moraliskt ansvar för den som måste sluta.
 Läs mer >>

>> Multimodal Smärtbehandling via Region Skåne

Vi är ett unikt Smärtteam bestående av läkare, kiropraktor, sjukgymnast och kurator. Vår grundfilosofi innefattar att varje patient kommer att bemötas individuellt d.v.s. 30-36 individuella besök till Smärtteamet under en åttaveckorsperiod. 
Vi integrerar ett likvärdigt synsätt där patienten behandlas utifrån ett helhetsperspektiv innehållande både fysisk och psykisk rehabilitering. 
Smärtteamet planerar att efter ett individuellt möte med varje specialitet sammanträda och där planera varje patients egna behandlingsplan. Detta sker sedan kontinuerligt under behandlingsperioden för att säkerställa kvaliteten. Smärtteamet har ett gemensamt synsätt på smärtrehabilitering där vi poängterar helhetssyn och ett bio-psykosocialt förhållningssätt.
 Remitteras via ackrediterad vårdenhet.
 Läs mer >>

>> Lösningsfokuserad Korttidsbehandling / Förändringsarbete

Lösningsfokuserad korttidsbehandling är en strukturerad samtalsmetodik. Klienten och behandlaren skapar tillsammans en gemensam plattform som avgränsar vad samtalen ska handla om.
 Tillsammans konkretiserar vi en lösning och arbetar strukturerat mot målet. Lösningsfokuserat behandlingsarbete är ett synsätt, ett förhållningssätt som utgår från att människan är kraftfull, kapabel och expert på sig själv.
 Läs mer >>

>> MBTI / JTI seminarier

Myers Briggs Type Indicator är ett av världens mest använda personlighetsinventorium. MBTI är ett instrument för bland annat personlig utveckling, självkännedom och grupputveckling.
Användningsområden där MBTI är ett utmärkt verktyg är utveckling av grupper och team, ledarskapsutbildning, individuell handledning, konflikthantering och karriärplanering. 
Att göra en MBTI profil individuellt och få återkoppling tar 1 1/2 till 3 timmar.
 Att göra MBTI i grupp tar en halv eller en hel dag beroende på hur omfattande man vill ha det.
 JTI är ett liknande instrument fast en annan leverantör.
 Läs mer >>

>> Teamutveckling

Ibland kan en grupp fastna i sin process och inte utvecklas framåt som man önskar. Då kan det vara bra att få en utomståendes syn på hur man ska gå vidare och professionell hjälp för att gruppen ska samarbeta på bästa sätt.
 Team- och grupputveckling har som mål att öka din organisations produktivitet genom att utveckla team och grupper, nya som gamla. En bra teamutveckling som ger team som fungerar och presterar bra ger ditt företag positiv utveckling. 
Teamutvecklingen anpassas efter ditt företags behov och önskemål och kan handla om bättre kommunikation, ansvarstagande och delaktighet. Konflikthantering och bättre personkännedom.
 MBTI kan vara en del i det arbetet.

>> Karriärplanering

Individuell karriärplanering. För individer, men även för grupper. För den som står inför en förändring i sitt arbetsliv och är osäker på vilken väg man ska gå.
•    Nulägesanalys
•    Kompetensanalys
•    Personlighetstest
•    Rådgivning i personliga utvecklingsfrågor
•    Arbete med personliga intressen, värderingar, hinder, kompetensområden och arbetsområden.

>> Rehabilitering

Att hjälpa medarbetare att komma tillbaka till arbetslivet efter sjukdom eller ohälsa. En behovsanpassad process med stöd, råd och hjälp åt både medarbetare och arbetsgivare. Tjänsten kan innebära både rådgivning åt arbetsgivaren i rehabprocessen och arbete med den enskilde medarbetaren.

>> Handledning

Individuell handledning för chefer / individer. En form av kontinuerligt pedagogiskt stöd eller vägledning som ges individuellt eller i grupp. I handledningen kan du tala fritt och tillsammans med din handledare få chans att reflektera kring det du upplevt. Att sortera upplevelser, känslor och intryck och på så sätt utvecklas i ditt arbete.